Thành viên Tuyên Nguyễn

Thành viên được: 10 tháng (since 20 Tháng 6, 2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Tuyên Nguyễn
Vị trí:
Website:
Về:

Hoạt động của Tuyên Nguyễn

Điểm: 860 điểm (hạng #6)
Các câu hỏi: 5 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 6 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 3
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 4 câu hỏi, 5 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 9 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for Tuyên Nguyễn

Please log in or register to post on this wall.
...