Ceiling torng SQL

0 thích 0 không thích
10 lượt xem
đã hỏi 18 Tháng 11, 2016 trong Cơ sở dữ liệu bởi Tuyên Nguyễn (890 điểm)

Làm tròn 1 số thực thành số nguyên: VD: 1.5 => 2; 1.9=>2; 1.000001=>2

SELECT CEILING(1.5), CEILING($1.9), CEILING(1.000001);  
GO  

Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...