Nhận viết ứng dụng, đồ án, thiết kế website
0 thích 0 không thích
27 lượt xem
Hiện tại em có 1 file text có dữ liệu gồm 4 trang A4. Sau đó em đọc dữ liệu file text rồi nhưng bị vướng chỗ đưa vào report. Mọi người hướng dẫn em phần này với. Thanks
đã hỏi 29 Tháng 11, 2016 trong Lập trình VB.NET bởi conghoangxd07 (120 điểm) | 27 lượt xem
  

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích

Bạn tạo ra một datatable có cấu trúc cần thiết như trong file text của bạn, khii bạn đọc file text thì dc bao nhiêu bạn ghi vào table đó, sau đó truyền table đã có dược vào source của report như source bình thường là sẽ hiển thị được thôi.
Để làm dc như thế bạn cần biết làm thế nào để tạo ra một report http://laptrinhvb.net/bai-viet/devexpress/Huong-dan-thiet-ke-Report-don-gian-voi-DevExpress/4de9b2f173276b2b.html 
tạo cấu trúc của một table trong vb bằng code này: 
 

 Dim dt As New DataTable
'Tạo cấu trúc bảng 
    dt.Columns.Add("manv", GetType(String))
    dt.Columns.Add("hoten", GetType(String))
    dt.Columns.Add("ngaysinh", GetType(Date))
    dt.Columns.Add("gioitinh", GetType(String))
    dt.Columns.Add("chucvu", GetType(String))

'add data vào table dt
dt.Rows.Add("NV01", "NGUYỄN ĐÌNH TONA", "01/01/1991", "BÊ ĐÊ", "Thực tập sinh LaptrinhVB.Net")
    dt.Rows.Add("NV02", "NGUYỄN THẢO", "01/01/1988", "BOY", "CEO trùm cuối LaptrinhVB.Net")
    dt.Rows.Add("NV03", "CÁI TRÍ MINH", "01/01/1987", "MEN", "CEO trùm sát cuối LaptrinhVB.Net")
    dt.Rows.Add("NV04", "HOÀNG THỊ THẢO", "01/01/1994", "CHILD", "Nõ care LaptrinhVB.Net")


Read more: http://laptrinhvb.net/bai-viet/devexpress/Them-Button-vao-GridControl-DevExpress/66f02903edd2a656.html#ixzz4TvbPBJNz

Chổ add data bạn có thể thế bằng dữ liệu mà bạn đọc được từ file text. Nếu bạn chưa biết đọc file text như nào thì tham khảo tại đây:
http://laptrinhvb.net/bai-viet/chuyen-de-vb-net/Ghi-doc-file-voi-VB-NET/52a264358e210fd3.html
Chúc bạn thành công !

đã trả lời 26 Tháng 12, 2016 bởi Tuyên Nguyễn (840 điểm)
179 câu hỏi
159 câu trả lời
69 bình luận
478 thành viên