convert all record sql to string

0 thích 0 không thích
14 lượt xem
đã hỏi 15 Tháng 4, 2017 trong Cơ sở dữ liệu bởi nguyenthao (8,280 điểm)

DECLARE @Names VARCHAR(8000) 
SELECT @Names = COALESCE(@Names + ''', ''', '''') + makien 
FROM tbl_phieuyeucau_nhapkho WHERE nguoinhan='nguyenthao' and makien not in (select makien from tbl_phieunhapxuat where nguoitd='NGUYENTHAO' AND LOAIPHIEU='N')
print @names + '''';

Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...