Các pro tư vấn cho e chút ạ. Thank trước ạ!

0 thích 0 không thích
58 lượt xem
đã hỏi 16 Tháng 4, 2017 trong Lập trình VB.NET bởi hiimjason (200 điểm)

Các pro cho e hỏi. E đang làm đề tài thiết kế phần mềm Quản Lý Điểm bằng VB.

ông thầy yêu cầu làm trước tiên phải có Form Kết Nối đến CSDL. Form như thế này ạ

Đoạn kết nối thì e làm ok rồi. Kết nối thành công sẽ dẫn đến form đăng nhập.

Vấn đề thực sự nằm ở đây ạ. Khi đăng nhập thì chương trình sẽ kết nối đến CSDL và đối chiếu với bảng Account trong Database xem acc đó có hay chưa. Có thì mới đăng nhập thành công.

Code nút đăng nhập đây ạ.

moKetNoi()
    Dim objCommand As New SqlCommand()
    objCommand.Connection = Conn
    objCommand.CommandText = "select * from QUANTRI where TaiKhoan=@pTaikhoan and MatKhau=@pMatkhau"
    objCommand.Parameters.Add("@pTaikhoan", SqlDbType.NChar).Value = txtTK.Text
    objCommand.Parameters.Add("@pMatkhau", SqlDbType.NChar).Value = txtMK.Text

    Dim sqlAdapter As New SqlDataAdapter()
    sqlAdapter.SelectCommand = objCommand
    Dim tb As New DataTable
    sqlAdapter.Fill(tb)

dongKetNoi()

Ở cái biến Public moKetNoi() và dongKetNoi() e khai báo trong module. 

Code Module Kết Nối đây ạ!

Public Conn As New SqlConnection("Data Source = .\sqlexpress ;Initial Catalog = QuanLyDiem ;Integrated Security=True")
  Public Sub moKetNoi()
    Try
      If Conn.State = ConnectionState.Closed Then
        Conn.Open()
      End If
    Catch ex As Exception
    End Try
  End Sub
  Public Sub dongKetNoi()
    If Conn.State = ConnectionState.Open Then
      Conn.Close()
    End If
  End Sub

Nghĩ kĩ chút thì thấy cái form Kết Nối CSDL chả có tác dụng gì cả! Các pro có cách nào để Module Kết Nối lấy dữ liệu từ textbox Tên ServerTên CSDL trong form Kết Nối CSDL rồi đưa vào câu lệnh Public Conn As New SqlConnection("Data Source = .\sqlexpress ;Initial Catalog = QuanLyDiem ;Integrated Security=True") trong Module Kết Nối được không ạ?

Nếu không làm vậy thì mỗi lần chuyển máy thì phải sửa mã nguồn lại bất tiện lắm ạ.

Bài hơi dài mong các pro thông cảm. E hỏi ngắn quá các pro không hiểu ý e! Thank ạ! 

    

1 câu trả lời

0 thích 1 không thích
đã trả lời 17 Tháng 4, 2017 bởi nguyenthao (5,740 điểm)
 
Câu trả lời hay nhất

Bạn có thể sử dụng câu lệnh kết nối này:

Server=my_server;Database=name_of_db;User Id=user_name;Password=my_password

Với my_server chính là địa chỉ ip trên ô textbox của bạn nhập vào.

đã bình luận 19 Tháng 4, 2017 bởi hiimjason (200 điểm)
địa chỉ IP của textbox là gì vậy thớt? Search trên mạng không thấy nói đến thớt ei!
...