Thay đổi dữ liệu trong DataGrid theo Combobox

0 thích 0 không thích
28 lượt xem
đã hỏi 22 Tháng 4, 2017 trong Lập trình VB.NET bởi hiimjason (200 điểm)
sửa nội dung 22 Tháng 4, 2017 bởi hiimjason

E vào thẳng vấn đề luôn đây!

Form quản lý lớp của e đây:

Code:

#Region "Đưa Dữ Liệu Vào Datagrid"
  Public Sub DuaDuLieuVaoLuoi()
    Dim tb As New DataTable
    Dim vMaGV As String
    Try
      vMaGV = cbGiaoVien.SelectedValue.ToString()
    Catch ex As Exception
      Return
    End Try

    moKetNoi()
    Dim cmd As New SqlCommand
    cmd.Connection = Conn
    cmd.CommandText = "select MaLop,TenLop,SiSo from LOP where MaGV=@pMaGV"
    cmd.Parameters.Add("@pMaGV", SqlDbType.NChar).Value = vMaGV


    Dim adapter As New SqlDataAdapter
    adapter.SelectCommand = cmd

    tb.Clear()
    adapter.Fill(tb)
    dongKetNoi()
    dgrvLop.DataSource = tb
  End Sub
#End Region

#Region "FormLop_Load"
  Private Sub FormLop_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    moKetNoi()
    Dim cmd As New SqlCommand()
    cmd.Connection = Conn
    cmd.CommandText = "select MaGV,HoGV +' '+ TenGV as HoTenGV from GIAOVIEN"
    cmd.CommandType = CommandType.Text

    Dim da As New SqlDataAdapter()
    da.SelectCommand = cmd

    Dim tb As New DataTable()
    da.Fill(tb)
    dongKetNoi()

    cbGiaoVien.DataSource = tb
    cbGiaoVien.ValueMember = "MaGV"
    cbGiaoVien.DisplayMember = "HoTenGV"

    Dim tb1 As New DataTable()
    da.Fill(tb1)

    cbThuocGV.DataSource = tb1
    cbThuocGV.ValueMember = "MaGV"
    cbThuocGV.DisplayMember = "HoTenGV"

    DuaDuLieuVaoLuoi()
  End Sub
#End Region
#Region "Đồng Bộ Dữ Liệu 2 ComboBox"
    Private Sub cbGiaoVien_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles cbGiaoVien.SelectedIndexChanged
        cbThuocGV.SelectedValue = cbGiaoVien.SelectedValue
    End Sub
#End Region

Debug không có lỗi, dữ liệu vẫn up vào Gridview nhưng khi thay chọn giáo viên trong combobox thì dữ liệu trong Gridview không thay đổi theo giáo viên.

ngẫm cả tiếng vẫn không hiểu được. mấy form trước e cũng làm tương tự nhưng lại không có vấn đề.

Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...