Có ai rành về WCF giúp mình với

1 thích 0 không thích
93 lượt xem
đã hỏi 25 Tháng 5, 2017 trong Lập trình C# bởi k0olano0 (130 điểm)

Đã google đủ kiểu nhưng mà vẫn không ăn thua. Ai có cao kiến gì không ạ

An ExceptionDetail, likely created by IncludeExceptionDetailInFaults=true, whose value is:
System.InvalidOperationException: An exception was thrown in a call to a WSDL export extension: System.ServiceModel.Description.DataContractSerializerOperationBehavior
 contract: http://tempuri.org/:IUnimOsService ----> System.Runtime.Serialization.InvalidDataContractException: Property 'Item' in type 'TruongViet.UnimOs.Entity.XL_TKBInfo' cannot be serialized because serialization of indexed properties is not supported.
   at System.Runtime.Serialization.DataContract.DataContractCriticalHelper.ThrowInvalidDataContractException(String message, Type type)
   at System.Runtime.Serialization.ClassDataContract.ClassDataContractCriticalHelper.ImportDataMembers()
   at System.Runtime.Serialization.ClassDataContract.ClassDataContractCriticalHelper..ctor(Type type)
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...