Load danh sách sinh viên theo tree view lớp bằng ngôn ngữ VB.NET

0 thích 0 không thích
184 lượt xem
đã hỏi 21 Tháng 6, 2017 trong Lập trình VB.NET bởi vi3tna111 (120 điểm)
Có 2 Bảng, 1 bẳng lớp, 1 bảng sinh viên. Giờ thiết kế danh sách lớp hiện lên treeview. Khi click vào sẽ load danh sách sinh viên tương ứng lên datagridview
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...