Sử dụng threadpool để load nhiều form chạy webbrowser?

0 thích 0 không thích
42 lượt xem
đã hỏi 29 Tháng 7, 2017 trong Lập trình VB.NET bởi yellowsun64 (120 điểm)

Như tiêu đề, mình sử dụng threadpool để load 1 lúc nhiều form2 chạy webbrowser (mỗi form load 1 webpage khác nhau) khi click button ở form 1. Cấu trúc cơ bản:

Private Sub btnStart_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnStart.Click
  For i As Integer = 0 To 10
    Application.DoEvents()
    Thread.Sleep(1)
    Dim tj As New ThreadJob()
    ThreadPool.QueueUserWorkItem(New WaitCallback(AddressOf tj.DoJob), Nothing)
  Next
End Sub

Public Sub DoJob(agr As Object)
  Application.Run(form2)
End Sub

Mình code như trên thì load được nhiều form nhưng làm sao để mỗi form load 1 webpage khác nhau thì đã thử nhiều cách mà vẫn không chạy.

Bạn nào biết xin giúp đỡ. Thanks!

Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...