tao so la ma

0 thích 0 không thích
24 lượt xem
đã hỏi 16 Tháng 9, 2017 trong Cơ sở dữ liệu bởi nguyenthao (5,740 điểm)
SELECT  dbo.ToRoman(ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY mact ASC)) AS stt2,* FROM tbl_chitiet WHERE manl ='-' AND mamh='0708' AND stt NOT LIKE '%.%'
UNION
SELECT  CONVERT(VARCHAR,ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY mact ASC)) AS stt2,* FROM tbl_chitiet WHERE manl <>'-' AND mamh='0708' AND stt NOT LIKE '%.%'
UNION

SELECT stt AS stt2,* FROM tbl_chitiet WHERE mamh='0708' AND stt LIKE '%.%'

ORDER BY sx
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...