Mở form khi form chưa được mở, và nếu đã được mở thì focus tới form đó !

0 thích 0 không thích
30 lượt xem
đã hỏi 17 Tháng 10, 2017 trong Lập trình C# bởi TONA DINH (1,570 điểm)
 FormCollection fc = Application.OpenForms;
      int d = 0;
      foreach (Form f in fc)
      {
        //iterate through
        if (f.GetType() == typeof(FRM_ADD_DINHMUC_THEOBO))
        {
          f.Activate();
          d++;
          return;
        }
      }
      if (d == 0)
      {
        FRM_ADD_DINHMUC_THEOBO frm = new FRM_ADD_DINHMUC_THEOBO();
        frm.Show();
      }

Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...