Cho mình hỏi có ai biết event leave Cells trong Gridcontrol Dev c# ntn nhỉ. help...

0 thích 0 không thích
28 lượt xem
đã hỏi 14 Tháng 1, 2018 trong Devexpress bởi Vo Hoai Nam (120 điểm)
    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 15 Tháng 1, 2018 bởi TONA DINH (1,570 điểm)

Trong GridControl của DevEx thì không có event Cell Leave nha bạn.

Tuy nhiên bạn có thể sử dụng event: 

private void gridView1_ValidatingEditor(object sender, DevExpress.XtraEditors.Controls.BaseContainerValidateEditorEventArgs e)
  {
    GridView view =sender as GridView;
    int i=view.FocusRowHandle;//cái này lấy cái dòng đang thực hiện
    if (view.FocusedColumn.FieldName = "Tên cột bạn muốn nó chạy" ){
      //Thực hiện những gì bạn muốn làm
      //Lưu ý là cái này chỉ chạy khi giá trị ô được cập nhật, nếu k làm gì, chỉ click vào thì nó sẽ k chạy.
    }
  }

Chúc vui !

...