using Devexpress XtraGrid in C# and VB.NET

0 thích 0 không thích
99 lượt xem
đã hỏi 7 Tháng 4, 2018 trong Devexpress bởi nguyenthao (5,740 điểm)

Sample C#

string value = gridView1.GetFocusedRowCellValue("ColumnName").ToString();
string value = gridView1.GetDataRow(e.FocusedRowHandle)["ColumnName"].ToString();
string value = (gridView1.GetFocusedRow() as DataRowView).Row["ColumnName"].ToString();
string value = gridView1.GetFocusedDataRow()["ColumnName"].ToString();

Sample VB.NET

Dim value as String = gridView1.GetFocusedRowCellValue("ColumnName").ToString()
Dim value as String = gridView1.GetDataRow(e.FocusedRowHandle)("ColumnName").ToString()
Dim value as String = TryCast(gridView1.GetFocusedRow(), DataRowView).Row("ColumnName").ToString()
Dim value as String = gridView1.GetFocusedDataRow()("ColumnName").ToString()

    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 13 Tháng 6, 2018 bởi nguyenthao (5,740 điểm)
var selectedRow = gridView2.GetSelectedRows();
                var _join_msm = string.Join(",", from r in selectedRow where gridView2.IsDataRow(System.Convert.ToInt32(r)) select gridView2.GetRowCellValue(System.Convert.ToInt32(r), "rowid"));
...