set number task run in c#

0 thích 0 không thích
40 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 4, 2018 trong Lập trình C# bởi nguyenthao (5,740 điểm)
string[] urls = { "http://laptrinhvb.net", "http://howkteam.vn", "http://24h.com.vn", "http://fb.com", "http://google.com", "http://kenh14.vn" };
            Parallel.ForEach(urls, new ParallelOptions() { MaxDegreeOfParallelism = 2 }, url =>
            {
                Console.WriteLine(url);
                Thread.Sleep(3000);
            });
    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 3 Tháng 5, 2018 bởi ducthang (140 điểm)
hay quá bạn ơi
...