Trợ giúp chuyển code Turbo Pascal sang VB.NET

0 thích 0 không thích
7 lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 5, 2018 trong Lập trình VB.NET bởi Anh Nguyen (120 điểm)
Thân chào tất cả các bạn, mình có đoạn code viết bằng Turbo Pascal sử dụng kiểu con trỏ, mình muốn chuyển sang code bằng VBNET, mình chưa tìm hiểu sâu trong VBNET. Không rõ trong VB.NET có kiểu con trỏ không và nếu không có kiểu con trỏ thì mình CODE như thế nào, nếu có thì mình chuyển sang như thế nào?. Rất mong các bạn giúp đỡ. Cảm ơn các bạn nhiều.
uses crt,dos;
CONST max=100;
TYPE
nodePTR= ^nodetype;
nodetype =record
mhs:real;
next:nodePTR;
end;
arr=array[1..max+1] of nodePTR;
VAR xl,xf,yl,yf:arr;

procedure appendArr(var ff,ll:arr; var p:nodePTR; i:integer);
begin
if ff[i]=nil then ff[i]:=p
else ll[i]^.next:=p;
ll[i]:=p; ll[i]^.next:=nil;
end;
{//**********************************}
procedure AddArr(var ff,ll:arr;column,row:integer);
var i,j:integer; p:nodePTR;
begin
for i:= column - row to cot-1 do
begin
for j:=1 to column do
begin
if sizeof(nodetype)<maxavail then
begin
new(p); p^.mhs:=0; appendArr (ff,ll,p,i);
end
else
begin
clrscr;
end;
end;
end;
end;
{//**********************************}
function nodeNode(m,n:integer; var ff,ll:arr):nodePTR;
var c:integer; p:nodePTR;
begin
c:= 1; p:=ff[m];
while p<>nil and c<n do
begin
inc(c); p:=p^.next;
end;
nodeNode:=p;
end;
{//**********************************}
procedure ganVar(a:real; var ff,ll:arr; m,n:integer);
var c:integer; p:nodePTR;
begin
c:=1; p:=ff[m];
while p<>nil and c<n do
begin
inc(c); p:=p^.next;
end;
p^.mhs:=a;
end;
{//**********************************}
procedure FullA(var ff,ll:arr; n:integer);
var i,j:integer;
begin
for i:=2 to n do
for J:=1 TO i-1 DO ganVar(nodeNode(j,i,ff,ll)^.mhs,ff,ll,i,j);
end;
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...