Đổi tên máy trên bằng c#

0 thích 0 không thích
48 lượt xem
đã hỏi 4 Tháng 5, 2018 trong Lập trình C# bởi ohlalaga (160 điểm)
cho mình hỏi có hàm nào đổi tên máy tính bằng c# không ạ
    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 7 Tháng 5, 2018 bởi nguyenthao (5,740 điểm)
public static bool SetMachineName(string newName)
{
  RegistryKey key = Registry.LocalMachine;

  string activeComputerName = "SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\ComputerName\\ActiveComputerName";
  RegistryKey activeCmpName = key.CreateSubKey(activeComputerName);
  activeCmpName.SetValue("ComputerName", newName);
  activeCmpName.Close();
  string computerName = "SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\ComputerName\\ComputerName";
  RegistryKey cmpName = key.CreateSubKey(computerName);
  cmpName.SetValue("ComputerName", newName);
  cmpName.Close();
  string _hostName = "SYSTEM\\CurrentControlSet\\services\\Tcpip\\Parameters\\";
  RegistryKey hostName = key.CreateSubKey(_hostName);
  hostName.SetValue("Hostname",newName);
  hostName.SetValue("NV Hostname",newName);
  hostName.Close();
  return true;
}

...