[VB Net]Tách dữ liệu txt file vào datagridview

0 thích 0 không thích
68 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 6, 2018 trong Phần mềm ứng dụng bởi Huỳnh Đạt Thành (160 điểm)

chào mọi người

mình đang có file txt có dữ liệu như sau. có cách nào để add vào dòng datagridview theo gồm
cột đầu "PURCHASE ORDER NO :", cột tiếp "STORE NO ", cột tiếp "ART. DESCR." và cuối cùng "QTY (MU)"

vào từng cột, và file txt đó sẽ rất nhiều page: có thể lên đến 10.000 page như vậy.

nhờ cao nhân chỉ dạy.


bccde12p  PAGE : 1                                                DATE : 21/06/18
                          PURCHASE ORDER DISTRIBUTION                      
 
WAREHOUSE      : 90071 WH 71 DRY SOUTH            FLOW : 9 Consolidated order 
SUPPLIER      : 21643              
PURCHASE ORDER NO  : 71000046            PLANNED DELIV. DATE : 06-DEC-17  
BUY ARTICLE     : 120828 Bath NT           
SUPPLIER ARTICLE  : 313(1)             
EAN ARTICLE     : 21208287             
 
STORE NO       SALES ORD. NO.     SELL ART. NO.       ART. DESCR.                   QTY (MU)
==================================================================================================================================
10028         8936123454461         120828       Bath NT              3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bccde12p  PAGE : 2                                                DATE : 21/06/18
                          PURCHASE ORDER DISTRIBUTION                      
 
WAREHOUSE      : 90071 WH 71 DRY SOUTH            FLOW : 9 Consolidated order 
SUPPLIER      : 21643             
PURCHASE ORDER NO  : 71000046            PLANNED DELIV. DATE : 06-DEC-17  
BUY ARTICLE     : 157789 NLS             
SUPPLIER ARTICLE  : 157789             
EAN ARTICLE     : 21577895             
 
STORE NO       SALES ORD. NO.     SELL ART. NO.       ART. DESCR.                   QTY (MU)
==================================================================================================================================
10010         893654673123         157789       NLS                30

bccde12p  PAGE : 3                                                DATE : 21/06/18
                          PURCHASE ORDER DISTRIBUTION                      
 
WAREHOUSE      : 90071 WH 71 DRY SOUTH            FLOW : 9 Consolidated order 
SUPPLIER      : 21643              
PURCHASE ORDER NO  : 71000046            PLANNED DELIV. DATE : 06-DEC-17  
BUY ARTICLE     : 190860 NLK             
SUPPLIER ARTICLE  : 10493             
EAN ARTICLE     : 21908606             
 
STORE NO       SALES ORD. NO.     SELL ART. NO.       ART. DESCR.                   QTY (MU)
==================================================================================================================================
10020         8936013231434         190860       NLK                9

    

1 câu trả lời

1 thích 0 không thích
đã trả lời 29 Tháng 6, 2018 bởi nguyenthao (5,740 điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất 1 Tháng 7, 2018 bởi Huỳnh Đạt Thành
 
Câu trả lời hay nhất

Bạn có thể gởi file txt mẫu.

Dưới đây là code đọc từ file txt

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace TextToDataTable
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            DataTable table = new DataTable();
            table.Columns.Add("STORE NO", typeof(string));
            table.Columns.Add("SALES ORD. NO.", typeof(string));
            table.Columns.Add("SELL ART. NO.", typeof(string));
            table.Columns.Add("ART. DESCR.", typeof(string));
            table.Columns.Add("QTY (MU)", typeof(string));

            string data = File.ReadAllText("text.txt");
            MatchCollection matchList = Regex.Matches(data, @"==(.+?)bccde", RegexOptions.Singleline);
            var list = matchList.Cast<Match>().Select(match => match.Value).ToList();

            foreach (string s in list)
            {
                string[] row = Regex.Split(s, @"\r\n");
                row = row.Where(x => x != " ").ToArray();
                string[] arr = Regex.Split(row[1], "    ");
                arr = arr.Where(x => x != "").ToArray();

                table.Rows.Add(arr[0], arr[1], arr[2], arr[3], arr[4]);
            }

            dataGridView1.DataSource = table;
        }
    }
}
 

đã bình luận 1 Tháng 7, 2018 bởi Huỳnh Đạt Thành (160 điểm)

Thanks bạn, nhưng mình còn 1 vấn đề nữa, với đoạn 2,3 dòng trở lên lại không nhận được, và mình cần thêm 1 cột  PURCHASE ORDER NO: lấy dòng 71000046. mỗi cái số nó sẽ khác và cột DATE : 21/06/18.

thanks bạn đã giúp

bccde12p  PAGE : 1                                                DATE : 21/06/18
                          PURCHASE ORDER DISTRIBUTION                      
 
WAREHOUSE      : 90071 WH 71 DRY SOUTH            FLOW : 9 Consolidated order 
SUPPLIER      : 21643              
PURCHASE ORDER NO  : 71000046            PLANNED DELIV. DATE : 06-DEC-17  
BUY ARTICLE     : 120828 Bath NT           
SUPPLIER ARTICLE  : 313(1)             
EAN ARTICLE     : 21208287             
 
STORE NO       SALES ORD. NO.     SELL ART. NO.       ART. DESCR.                   QTY (MU)
==================================================================================================================================
10028         8936123454461         120828       Bath NT              3
10011         8936123454461         120828       Bath NT              9
10015         8936123454461         120828       Bath NT              60

...