How do I know the calculation is based on the size of the video should appear in the aes method of calculation in vbnet

0 thích 0 không thích
30 lượt xem
đã hỏi 29 Tháng 9, 2018 trong Lập trình VB.NET bởi Agus Hariansyah (180 điểm)
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...