add time in request web

0 thích 0 không thích
12 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 10, 2018 bởi nguyenthao (5,740 điểm)
<script src="<?php echo base_url().'ckeditor/ckeditor.js?t='.round(microtime(true) * 1000) ?>"></script>
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...