Master detail Devexpress gridcontrol

0 thích 0 không thích
20 lượt xem
đã hỏi 29 Tháng 10, 2018 bởi ItDontDie (120 điểm)
Chào cả nhà

Cả nhà giúp em vấn đề này với

Em đang làm master - detail devexpress gridcontrol

Lúc design thì grid master và anh detail em đã thiết kế xong, lúc chạy lên chỉ anh master nhận thiết kê ban đầu còn các cột trong detail lại hiển thị các cột theo tên cột mình select lên chứ không hiển thị theo thiết kế.

Và trong detail em có thiết kế các gridlookupedit để nhập giữ liệu trực tiếp nhưng khi chạy thì nó không có gì cả

Cả nhà giúp em với ạ
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...