sqlsever tính thời gian nhân viên theo máy chấm công

0 thích 0 không thích
9 lượt xem
đã hỏi 21 Tháng 12, 2018 trong Cơ sở dữ liệu bởi nguyenthao (5,740 điểm)

WITH CTE AS
(
    SELECT  *, CAST(CONCAT(CAST(ngayquet AS date), ' ', gio, ':', phut, ':', giay) AS DATETIME) AS thoigian_datetime,
            RN = ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY manv, ngayquet ORDER BY CAST(CONCAT(CAST(ngayquet AS date), ' ', gio, ':', phut, ':', giay) AS DATETIME))
    FROM dbo.tbl_nhatky_quetthe WHERE  CAST(ngayquet AS DATE)  BETWEEN '20181201' AND '20181220' 
)

SELECT a.manv, a.thoigian_datetime AS tgbd, b.thoigian_datetime AS tgkt FROM (SELECT  * FROM cte WHERE rn % 2 = 1 ) a
LEFT JOIN (SELECT  * FROM cte WHERE rn % 2 = 0) b
ON a.manv = b.manv AND b.ngayquet = a.ngayquet AND b.rn-a.rn=1 

WHERE a.manv = '007045'

Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...