Get Image From Devexpress

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 23 Tháng 1, 2019 trong Devexpress bởi nguyenthao (5,740 điểm)
 e.Graphics.DrawImage(DevExpress.Images.ImageResourceCache.Default.GetImage("images/actions/add_16x16.png"), e.GlyphBounds);
        e.Handled = true;
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...