em đang bí thuật toán xử lý thắng thua game caro trong WPF vs c# ạ, m.n giúp em với

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 10 Tháng 6, 2019 trong Lập trình C# bởi aahienaa10 (120 điểm)
đây là code em làm, em đã vẽ được bàn cờ và thực hiện đánh được vào các button

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace DeAnCaro123
{
    public partial class MainWindow : Window
    {
        public bool Switch = true;
        public int[,] A = new int[25, 25];
        int point_x = 0; int point_o = 0;
        
        
        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();
            populateButtons();
        }
        public void populateButtons()
        {
            for (int i = 0; i < 25; i++)
            {
                int xPos = i * 25 + 25;
                for (int j = 0; j < 25; j++)
                {
                    Button foo = new Button();
                    foo.Width = 25;// sizeValue;
                    foo.Height = 25;// sizeValue;
                    foo.Name = "but_" + (i * 25 + j);
                    int yPos = j * 25 + 25;// ranNum.Next(200);

                    foo.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Left;
                    foo.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Top;
                    foo.Margin = new Thickness(xPos, yPos, 0, 0);

                    foo.Click += new RoutedEventHandler(buttonClick);
                    canvas.Children.Add(foo);
                }
            }
        }
        private void buttonClick(object sender, EventArgs e)
        {
            Button clicked = (Button)sender;
            int x, y;
            bool win;
            
            TachTenLayToaDo(clicked.Name, out x, out y);
            MessageBox.Show(x.ToString() + " " + y.ToString());
            if (Switch == true)
            {
                var brush = new ImageBrush();
                brush.ImageSource = new BitmapImage(new Uri("C:/Users/Asus/Desktop/DeAnCaro123/DeAnCaro123/DeAnCaro123/source/X.jpg"));
                clicked.Background = brush;
                Switch = false;
                point_x += 1;

                win = CongTheoHangNgang(A, x, y);
                if (win == true)
                {
                    MessageBox.Show("Player X win");                   
                }

            }
            else if (Switch == false)
            {
                var brush = new ImageBrush();
                brush.ImageSource = new BitmapImage(new Uri("C:/Users/Asus/Desktop/DeAnCaro123/DeAnCaro123/DeAnCaro123/source/O.jpg"));
                clicked.Background = brush;
                Switch = true;
                point_o += 1;

               
                win = CongTheoHangNgang(A, x, y);
                if (win == true)
                {
                    MessageBox.Show("Player O win");
                }
            }
            else if (Switch == true || Switch == false)
            {
                return;
            }
        }
        private bool CongTheoHangNgang(int[,] A, int x, int y)
        {

            if (point_x == 5 || point_o == 5 )
            {
                return true;
            }
            else
            {
                return false;
            }
        }
        private void TachTenLayToaDo(string s, out int x, out int y)
        {
            string temp = s.Substring(4);
            int so = int.Parse(temp);
            x = so % 25;
            y = so / 25;      
        }
    }
}
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...