các bạn cho mình hỏi làm sao để xắc định dc dãy ký tự dưới dc mã hóa theo dạng nào

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 6, 2019 trong Lập trình VB.NET bởi hung (120 điểm)
các bạn cho mình hỏi phải làm sao để dãy ký tự   jVNdarBZxc6cPPv5HRQRwZwcggnpnOPIRzOuCJRWy2NQLlP2KJiDfSLdXm6zVP8/NzxalvF+p30Do/wrf36zUZI3Us0BjGdc8TVvEuElcOoEV0UDfUJRi5pQVkbxbvvtvHImyiHR9VGO3LOD/U7WijUd4kWtvuqBNkw9OUXfmq+heq+tEs4ZbQs5MTqvGYLUwfY9ZrBomuO8+W1Ze0S+wbkJyOhFoKXKZMP90bINPoP+GJjstkWN1sBwcIlO1CJkNBoXF14T895X40k4eRoPrgxHHrYDbOxHIb7qN31goeAgNZRfE77n3ZX/axXZiXzOfo/wWx8ffnYoOHuulux24rOrxTaWjhVnnPWhejE4ONk5xl7ARHb2wxqPU/NCk5xj60/Ax/G76j5FpEthSuY6CJWRTs0ULmiZrDX3EPNxvh4=            có thể ra dc      DvS196a1Yna8qyg8g6A8eoZ5J7g949l7D6p7crB0u4+1L1R2MTRpAYnaQShefoq8imHGYvR4V3RBaRnrwgw/EcagON/H8MH2G5iuhxlixK06GJPeiLiUtnsyKJ5TQSnbzUXTlHHUIN3x3p4cr3pqzcbnB3E58q7KAGKz+Jo54hmqYirzhJQEBFHCylcAWR3WD/p91bJ2nqMDtRAZZEwWbShDP7vfx5bX6WGcPI/PZThzP70r7+i3JPLOLaYv9sgoXQx7MIYjoq8SLX0nvYkgnXRx1N4w7Bk2v7EkhKLQmYbpyg==
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...