Cố định WInForm !

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 25 Tháng 6, 2019 trong Lập trình VB.NET bởi thanhdoan6693 (120 điểm)
Dear All !

1) Mình muốn cố định Winform không cho di chuyển khi nhấp giữ chuột !

2) Khi Winform hoạt động thì không chọn được đối tượng Winform khác khi Click chuột ! Mà phải đóng Winform hoạt động mới chọn được Winfrom khác !

Cám ơn cả nha !
    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 11 Tháng 9, 2019 bởi l3minhduc (240 điểm)

1) Bạn copy phần code dưới vào form.cs là được nhé.

protected override void WndProc(ref Message m)
    {
      const int WM_NCLBUTTONDOWN = 161;
      const int WM_SYSCOMMAND = 274;
      const int HTCAPTION = 2;
      const int SC_MOVE = 61456;
      if ((m.Msg == WM_SYSCOMMAND) && (m.WParam.ToInt32() == SC_MOVE))
      {
        return;
      }
      if ((m.Msg == WM_NCLBUTTONDOWN) && (m.WParam.ToInt32() == HTCAPTION))
      {
        return;
      }
      base.WndProc(ref m);
    }

2) mình nghĩ khi bạn gọi lên 1 form thì bạn set thuộc tính Enabled các form còn lại thành False là được, Khi đóng form này thì sẽ set Enabled lại cho form kia.

...