Lazy Singleton C#

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 7 Tháng 4, 2020 bởi nguyenthao (6,080 điểm)
Lazy:

public sealed class Singleton { private static readonly Lazy<Singleton> lazy = new Lazy<Singleton> (() => new Singleton()); public static Singleton Instance { get { return lazy.Value; } } private Singleton() { } }

Form:

 private static FrmConfig _defaultInstance;
        public static FrmConfig Instance
        {
            get
            {
                if (_defaultInstance == null || _defaultInstance.IsDisposed)
                {
                    _defaultInstance = new FrmConfig();
                }
                return _defaultInstance;
            }
            set => _defaultInstance = value;
        }
    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 30 Tháng 12, 2020 bởi TONADINH (260 điểm)
private static readonly Lazy<DanhmucchungRepository> lazy = new Lazy<DanhmucchungRepository>(() => new DanhmucchungRepository()); 
    public static DanhmucchungRepository Instance { get { return lazy.Value; } } 
    private DanhmucchungRepository() { }   

...