Custom Format HH:MM datetime gridview devexpress

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 4 trong Devexpress bởi nguyenthao (5,740 điểm)
private void GridView1_CustomColumnDisplayText(object sender, DevExpress.XtraGrid.Views.Base.CustomColumnDisplayTextEventArgs e)
        {
            if (e.Column == gridColumn43)
            {
                if (!string.IsNullOrEmpty(e.DisplayText))
                {
                  e.DisplayText = Convert.ToDateTime(e.DisplayText).ToString("HH:mm");
                }
            }
        }
    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 11 Tháng 5 bởi nguyenthao (5,740 điểm)
Định dạng số âm trong GridView

#,##0.00; (#,##0.00)
...