copy file With out unlock file c#

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 9 Tháng 11, 2020 trong Lập trình C# bởi nguyenthao (6,080 điểm)
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Copylockedfile
{
  public static class FileHelper
  {
    public static bool CopyFile(string fromPath, string toPath, int eachReadLength)
    {
      if (File.Exists(toPath))
      {
        File.Delete(toPath);
      }      
      FileStream fromFile = new FileStream(fromPath, FileMode.Open, FileAccess.Read, FileShare.ReadWrite);      
      FileStream toFile = new FileStream(toPath, FileMode.Append, FileAccess.Write, FileShare.ReadWrite);      
      int toCopyLength = 0;      
      if (eachReadLength < fromFile.Length)
      {
        byte[] buffer = new byte[eachReadLength];
        long copied = 0;
        while (copied <= fromFile.Length - eachReadLength)
        {
          toCopyLength = fromFile.Read(buffer, 0, eachReadLength);
          fromFile.Flush();
          toFile.Write(buffer, 0, eachReadLength);
          toFile.Flush();        
          toFile.Position = fromFile.Position;
          copied += toCopyLength;
        }
        int left = (int)(fromFile.Length - copied);
        toCopyLength = fromFile.Read(buffer, 0, left);
        fromFile.Flush();
        toFile.Write(buffer, 0, left);
        toFile.Flush();

      }
      else
      {        
        byte[] buffer = new byte[fromFile.Length];
        fromFile.Read(buffer, 0, buffer.Length);
        fromFile.Flush();
        toFile.Write(buffer, 0, buffer.Length);
        toFile.Flush();

      }
      fromFile.Close();
      toFile.Close();
     
      return true;
    }
  }
}

Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...