create unique index sqlserver

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 25 Tháng 11, 2020 trong Cơ sở dữ liệu bởi nguyenthao (7,650 điểm)
CREATE UNIQUE INDEX [IDX_test] ON tbl_test (name) WHERE id>6
    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 3 Tháng 4, 2021 bởi TONADINH (260 điểm)
Perfect question, is work for me
đã bình luận 20 Tháng 5, 2021 bởi TONADINH (260 điểm)
CREATE UNIQUE INDEX [IDX_Donhang] ON tbl_name (column01, column02, column03) WHERE id>=313
...