set enable_broker with rollback immediate - SqlDependency

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 30 Tháng 3, 2021 trong Cơ sở dữ liệu bởi TONADINH (260 điểm)

 SqlDependency

Sometimes, you cannot run this one: alter database hob_v2 set enable_broker with rollback immediate;

ALTER DATABASE hob_v2 SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
alter database hob_v2 set enable_broker with rollback immediate;
ALTER DATABASE hob_v2 SET MULTI_USER

Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...