Xem tiến trình backup & restore sqlserver

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 4, 2021 trong Cơ sở dữ liệu bởi nguyenthao (7,650 điểm)
SELECT session_id as SPID, command, a.text AS Query, start_time, percent_complete, dateadd(second,estimated_completion_time/1000, getdate()) as estimated_completion_time
FROM sys.dm_exec_requests r CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(r.sql_handle) a
WHERE r.command in ('BACKUP DATABASE','RESTORE DATABASE')

Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...