Thảo";">

Hiển thị caption trên Picture Edit Devxpress

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 9, 2021 trong Devexpress bởi nguyenthao (7,340 điểm)
      pictureEdit1.LoadAsync("https://laptrinhvb.net/uploads/users/97e8ac1a4591919bbbed801f4d45f2a2.jpg");
      pictureEdit1.Properties.Caption.Appearance.BackColor = Color.FromArgb(200, Color.White);
      pictureEdit1.Properties.Caption.Appearance.ForeColor = Color.FromArgb(40, 40, 40);
      pictureEdit1.Properties.Caption.Text = $"Nguyễn <b>Thảo</b>";

Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...