fix convert json int 1.0 => 1 in c# newtonsoft

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 26 Tháng 10 trong Lập trình C# bởi nguyenthao (6,170 điểm)
public class DecimalJsonConverter : JsonConverter<decimal>
{
  public override decimal ReadJson(JsonReader reader, Type objectType, 
    decimal existingValue, bool hasExistingValue, JsonSerializer serializer)
  {
    throw new NotImplementedException();
  }

  public override void WriteJson(JsonWriter writer, 
    decimal value, JsonSerializer serializer)
  {
    // Customise how you want the decimal value to be output in here
    // for example, you may want to consider culture
    writer.WriteRawValue(value.ToString());
  }
}

//use
var settings = new JsonSerializerSettings
{
  Converters = new[] { new DecimalJsonConverter() }
};

var json = JsonConvert.SerializeObject(1m, settings);

Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...