Đảo vị trí index trên List<T> C#

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 10 Tháng 12, 2021 trong Lập trình C# bởi nguyenthao (7,300 điểm)
private static Random rng = new Random(); 

public static void Shuffle<T>(this IList<T> list) 
{ 
  int n = list.Count; 
  while (n > 1) { 
    n--; 
    int k = rng.Next(n + 1); 
    T value = list[k]; 
    list[k] = list[n]; 
    list[n] = value; 
  } 
}

Cách sử dụng:

List<Product> products = GetProducts();
products.Shuffle();
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...