Hàm random khoảng thời gian trong sqlserver

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 14 Tháng 12, 2021 trong Cơ sở dữ liệu bởi nguyenthao (7,300 điểm)
SELECT CAST( DateAdd(d, ROUND(DateDiff(d, '1970-01-01', '2021-12-31') * RAND(CHECKSUM(NEWID())), 0),
      DATEADD(second,CHECKSUM(NEWID())%48000, '1970-01-01')) AS DATE)
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...