Linq Get index of Helper

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 4 Tháng 10, 2022 trong Lập trình C# bởi nguyenthao (9,000 điểm)
namespace TestReadExcel
{
  public static class LinqHelper

  {
    ///<summary>Finds the index of the first item matching an expression in an enumerable.</summary>
    ///<param name="items">The enumerable to search.</param>
    ///<param name="predicate">The expression to test the items against.</param>
    ///<returns>The index of the first matching item, or -1 if no items match.</returns>
    public static int FindIndex<T>(this IEnumerable<T> items, Func<T, bool> predicate)
    {
      if (items == null) throw new ArgumentNullException("items");
      if (predicate == null) throw new ArgumentNullException("predicate");

      int retVal = 0;
      foreach (var item in items)
      {
        if (predicate(item)) return retVal;
        retVal++;
      }
      return -1;
    }
    ///<summary>Finds the index of the first occurrence of an item in an enumerable.</summary>
    ///<param name="items">The enumerable to search.</param>
    ///<param name="item">The item to find.</param>
    ///<returns>The index of the first matching item, or -1 if the item was not found.</returns>
    public static int IndexOf<T>(this IEnumerable<T> items, T item) => items.FindIndex(i => EqualityComparer<T>.Default.Equals(item, i));
  }
}

Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...