quản lí nhân sự

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 7 Tháng 11, 2022 trong Lập trình C# bởi vanlinh (120 điểm)
Tại trường đại học X cần xây dựng phần mềm quản lý nhân sự, cụ thể như sau:
Trong trường có nhiều đơn vị phòng/khoa/trung tâm, mỗi đơn vị có mỗi mã số,
tên đơn vị. Trong đơn vị có nhiều nhân sự.
Nhân sự tại trường được phân loại thành: chuyên viên và giảng viên
 Mỗi chuyên viên có một mã số, họ tên, ngày sinh, giới tính, ngày vào
làm, lương cơ bản, phụ cấp
 Mỗi giảng viên có một mã số, họ tên, ngày sinh, giới tính. Giảng viên
được phân thành 3 dạng: giảng viên cơ hữu, giảng viên bán cơ hữu,
giảng viên thỉnh giảng.
o Giảng viên cơ hữu có thêm các thông tin lương cơ bản, phụ cấp,
số giờ dạy, đơn giá giờ dạy

o Giảng viên bán cơ hữu có thêm các thông tin lương cơ bản, số giờ
dạy, đơn giá giờ dạy
o Giảng viên thỉnh giảng có thêm các thông tin số giờ dạy, đơn giá
giờ dạy

Về tính thu nhập của nhân sự như sau:
 Thu nhập của nhân viên = lương cơ bản + phụ cấp + thâm niên. Trong
đó, thâm niên được tính như sau:
Số năm làm việc = năm hiện tại – năm vào làm
Nếu số năm làm việc dưới 3 năm thì thâm niên là 500.000
Nếu số năm làm việc từ 3 đến dưới 7 năm thì thâm niên là 1.000.000
Nếu số năm làm việc từ 7 đến dưới 15 năm thì thâm niên là 2.000.000
Ngược lại thâm niên là 3.000.000
 Thu nhập của giảng viên cơ hữu = lương cơ bản + phụ cấp + tiền giảng
dạy. Trong đó, nếu số giờ dạy nhỏ hơn 500 giờ thì tiền giảng dạy = (số
giờ dạy * đơn giá giờ dạy)/2, ngược lại thì tiền giảng dạy = (500 * đơn
giá giờ dạy)/2 + (số giờ dạy – 500) * đơn giá giờ dạy.
 Thu nhập của giảng viên bán cơ hữu = lương cơ bản + tiền giảng dạy.
Trong đó, tiền giảng dạy tính theo công thức của giảng viên cơ hữu
 Thu nhập của giảng viên thỉnh giảng = số giờ dạy * đơn giá giờ dạy
Yêu cầu:
1) Viết chương trình xây dựng các lớp: NhanSu, GiangVien, ChuyenVien,
GiangVienCoHuu, GiangVienThinhGiang, GiangVienBanCoHuu
2) Xây dựng interface tạo nguyên mẫu hàm tính thu nhập và trong từng lớp
tính thu nhập của nhân sự
3) Xây dựng phương thức ảo để nhập và xuất thông tin của các nhân sự
4) Xây dựng hàm xuất thông tin tất cả nhân sự theo từng đơn vị
5) Xây dựng menu chức năng và thực thi các lệnh tương ứng như sau:
a. 1. Thêm đơn vị
b. 2. Xóa đơn vị (dựa vào mã đơn vị)

c. 3. Thêm nhân sự (người dùng chọn loại nhân sự và nhập các
thông tin cần thiết)
d. 4. Xóa nhân sự (dựa vào mã nhân sự)
e. 5. Di chuyển nhân sự từ đơn vị này sang đơn vị khác (dựa vào mã
nhân sự để tìm nhân sự và mã đơn vị mới để di chuyển)
f. 6. Tổng thu nhập của tất cả nhân sự
g. 7. In thông tin nhân sự theo từng đơn vị
h. 8. Thoát
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...