Export excel from datatable ASP using Epplus

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 9 Tháng 11, 2022 trong Lập trình C# bởi nguyenthao (9,000 điểm)
 public void ExportExcel(DataTable dataTable, string fileName, string sheetName = "Sheet 1", string beginWriteCell= "A1", bool isAutoFitColumns = false, bool isFilter = false, bool isBorder = false) {
    var stream = new MemoryStream();
    using (ExcelPackage pck = new ExcelPackage(stream))
    {
      ExcelWorksheet ws = pck.Workbook.Worksheets.Add(sheetName);
      ws.Cells[beginWriteCell].LoadFromDataTable(dataTable, true);
      if (isFilter)
      {
        ws.Cells[ws.Dimension.Address].AutoFilter = true;
      }
      if (isAutoFitColumns)
      {
        ws.Cells[ws.Dimension.Address].AutoFitColumns();
      }
      if (isBorder)
      {
        ws.Cells[ws.Dimension.Address].Style.Border.Top.Style = ExcelBorderStyle.Thin;
        ws.Cells[ws.Dimension.Address].Style.Border.Left.Style = ExcelBorderStyle.Thin;
        ws.Cells[ws.Dimension.Address].Style.Border.Right.Style = ExcelBorderStyle.Thin;
        ws.Cells[ws.Dimension.Address].Style.Border.Bottom.Style = ExcelBorderStyle.Thin;

      }

      pck.Save();
    }

    Response.Clear();
    HttpContext.Current.Response.ContentType = "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet";
    HttpContext.Current.Response.AddHeader("Content-Disposition", $"attachment;filename=" + fileName);
    Response.AddHeader("Content-Length", stream.Length.ToString());
    Response.BinaryWrite(stream.ToArray());
    Response.End();

    stream.Close();

    
  }

Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...