HOw to locate File in visual studio 2022 HotKey

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 11 Tháng 1 bởi nguyenthao (8,880 điểm)
VS2012 added a new command called SolutionExplorer.SyncWithActiveDocument. The default shortcut for c# is Ctrl+[,S
    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 6 Tháng 2 bởi nguyenthao (8,880 điểm)
Regex reg = new Regex("(?<=emailSeller: ')(.*?)(?=',)");
...