Make Interface implement all http request

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 28 Tháng 2 trong Lập trình C# bởi nguyenthao (8,880 điểm)
namespace LearnCallBackInterface
{
  public partial class Form1 : Form, IHttpRequestCallback
  {
    MyHttpRequest myHttpRequest;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      myHttpRequest = new MyHttpRequest(this);
    }

    public void OnDataReceived(string responsedData)
    {
      richTextBox1.Text = responsedData;
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      myHttpRequest.MakeHttpRequest("https://laptrinhvb.net");
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      myHttpRequest.MakeHttpRequest("https://howkteam.vn");
    }
  }

  public interface IHttpRequestCallback
  {
    void OnDataReceived(string responsedData);
  }

  public class MyHttpRequest
  {
    private IHttpRequestCallback _callback;

    public MyHttpRequest(IHttpRequestCallback callback)
    {
      _callback = callback;
    }

    public void MakeHttpRequest(string url)
    {      
      string responsedData = new WebClient().DownloadString(url);       
      _callback.OnDataReceived(responsedData);
      
    }
  }
}

Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...