Change STA Thread in c# winform

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 9 Tháng 3, 2023 trong Lập trình C# bởi nguyenthao (9,000 điểm)
var thread = new Thread(new ParameterizedThreadStart(param => { frm.ShowDialog(); }));
                thread.SetApartmentState(ApartmentState.STA);
                thread.Start();
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...