hàm bỏ dấu tiếng việt ngắn gọn c#

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 14 Tháng 6, 2023 trong Lập trình C# bởi nguyenthao (9,000 điểm)
 public string LocDau(string str)
    {
      str = str.ToLower();
      str = Regex.Replace(str, "[àáạảãâầấậẩẫăằắặẳẵ]", "a");
      str = Regex.Replace(str, "[èéẹẻẽêềếệểễ]", "e");
      str = Regex.Replace(str, "[ìíịỉĩ]", "i");
      str = Regex.Replace(str, "[òóọỏõôồốộổỗơờớợởỡ]", "o");
      str = Regex.Replace(str, "[ùúụủũưừứựửữ]", "u");
      str = Regex.Replace(str, "[ỳýỵỷỹ]", "y");
      str = Regex.Replace(str, "đ", "d");
      str = Regex.Replace(str, " ", "-");
      str = str.Replace(",", "");
      str = str.Replace(".", "");
      return str;
    }

    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 14 Tháng 6, 2023 bởi nguyenthao (9,000 điểm)
good job. Thanks you so much
...