Fix lỗi utf-8 khi request api vb.net

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 7, 2023 trong Lập trình VB.NET bởi nguyenthao (9,020 điểm)
Public Class Utf8ConversionExample
  Public Shared Sub Main()
    ' Chuỗi đã cho, là chuỗi bị mã hóa không đúng
    Dim inputString As String = "Phường Trung Mỹ"

    ' Decode chuỗi từ bộ mã UTF-8
    Dim utf8Bytes As Byte() = Encoding.Default.GetBytes(inputString)
    Dim utf8DecodedString As String = Encoding.UTF8.GetString(utf8Bytes)

    ' Hiển thị kết quả sau khi decode
    Console.WriteLine("Chuỗi sau khi decode: " & utf8DecodedString)
  End Sub
End Class

    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 27 Tháng 7, 2023 bởi nguyenthao (9,020 điểm)
đã test thành công trên VB.net
...