Get base_url() in asp.net core

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 8, 2023 bởi nguyenthao (9,000 điểm)
var uriBuilder = new UriBuilder(Request.Scheme, Request.Host.Host, Request.Host.Port ?? -1);
if (uriBuilder.Uri.IsDefaultPort)
{
    uriBuilder.Port = -1;
}

var baseUri = uriBuilder.Uri.AbsoluteUri;

Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...