Read raw json in web api

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 24 Tháng 10, 2023 trong Lập trình VB.NET bởi nguyenthao (9,000 điểm)
<HttpPost>
Public Async Function SaveData() As Task(Of IHttpActionResult)
  Dim jsonString = Await Request.Content.ReadAsStringAsync()
  Dim reponsedData = New ResponsedData()
  Try

    Dim data = SQLHelper.ExecProcedureDataFistOrDefault(Of ResponsedData)("sp_insert_multi_table", New With {.jsonData = jsonString})
    Return Ok(data)
  Catch ex As Exception
    reponsedData.status = "ERROR"
    reponsedData.message = ex.Message
  End Try

  Return Ok(reponsedData)
End Function

Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...