Sử dụng OpenFileDialog để copy file trong VB.Net

0 thích 0 không thích
226 lượt xem
đã hỏi 22 Tháng 6, 2016 trong Lập trình VB.NET bởi TONA DINH (1,570 điểm)

Thủ tục dùng để copy File từ thư mục này sang thư mục khác trong VB.net

OpenFileDialog1.Filter = "Image Files (*.bmp, *.jpg,*.png)|*.bmp;*.jpg;*.png"
    OpenFileDialog1.FileName = "Chọn file cần import..."
    If OpenFileDialog1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
      '=======================
      Dim strNewDirPath As String = "E:\" & strMaNhom & "\" & strMaCT & "\"
      'kiem tra duong dan da co hay chua
      If System.IO.Directory.Exists(strNewDirPath) = False Then
        System.IO.Directory.CreateDirectory(strNewDirPath)
      End If
      'lay ten file.png
      txtDirFile.Text = System.IO.Path.GetFileName(OpenFileDialog1.FileName)

      File.Copy(OpenFileDialog1.FileName, strNewDirPath & "\" & txtDirFile.Text, True)
      '=======================
      
    End If

Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...