làm mọi cách nhưng vẫn ko hiển thị được table bên SQL sang Datagridview

0 thích 0 không thích
32 lượt xem
đã hỏi 17 Tháng 10, 2016 trong Lập trình VB.NET bởi Minh Thông (120 điểm)

https://www.youtube.com/watch?v=qY73bPv1e38
đây là clip mình làm. Các bạn check giúp mình xem có sai ở đâu ko mà ko thể hiện được dữ liệu huhu :( 

đây là code ạ 

Imports System.Data.SqlClient
Imports System.Data

Public Class Form1
Dim cnn As SqlConnection
Private Sub ketnoi()
cnn = New SqlConnection("Data Source=DACONMEO\SQL;Initial Catalog=sinhvien;Integrated Security=True")
cnn.Open()

End Sub
Private Sub hienthi()
Dim sqlht As String = " select * form sinhvien "
Dim mydata As New SqlDataAdapter(sqlht, cnn)
Dim myDT As New DataTable()
mydata.Fill(myDT)
DataGridView1.DataSource = myDT
End Sub

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
ketnoi()
hienthi()
End Sub


End Class

    

1 câu trả lời

1 thích 0 không thích
đã trả lời 29 Tháng 10, 2016 bởi hoangtieppham (160 điểm)
mình chưa thử nhưng mình nghĩ là sai ở chỗ này

Dim sqlht As String = " select * form sinhvien "

phải là "from" chứ không phải "form"
đã bình luận 17 Tháng 11, 2016 bởi Tuyên Nguyễn (890 điểm)
Chính xác rồi đó bạn.. select * from tbl...
...