Nhận viết ứng dụng, đồ án, thiết kế website

Thành viên Nguyễn Lâm

Thành viên được: 3 tháng (since 25 Tháng 11, 2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Nguyễn Lâm
Vị trí:
Website:
Về:

Hoạt động của Nguyễn Lâm

Điểm: 140 điểm (hạng #31)
Các câu hỏi: 2
Các câu trả lời: 0
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for Nguyễn Lâm

179 câu hỏi
159 câu trả lời
69 bình luận
478 thành viên