Thành viên Ninh

Thành viên được: 8 năm (since 7 Tháng 4, 2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Ninh
Vị trí:
Website:
Về:

Hoạt động của Ninh

Điểm: 170 điểm (hạng #32)
Các câu hỏi: 2 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 0
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for Ninh

Please log in or register to post on this wall.
...