Thành viên dinhtona

Thành viên được: 8 năm (since 8 Tháng 4, 2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Ròm
Vị trí: Jujior
Website:
Về:

Hoạt động của dinhtona

Điểm: 1,120 điểm (hạng #7)
Các câu hỏi: 9 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 9 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 5
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 6 câu hỏi, 4 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 10 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 4 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for dinhtona

Please log in or register to post on this wall.
...